• KMA - Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

    Allt KMA-Arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) är integrerat i vårt dagliga arbete och beskrivs i företagets ledningssystem. Grunden i KMA-arbetet ligger i att arbeta systematiskt för att minska risken för att fel uppstår, förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet samt skapa förutsättningar för att kontinuerligt förbättra verksamheten. 

Miljö och Arbetsmiljö

Miljö och arbetsmiljö är en central del av vår verksamhet och är alltid integrerad i vårt dagliga arbete. Vi är certifierade inom miljö enligt ISO 14001.

Inom dessa områden pågår ett ständigt förbättringsarbete och genom ett tätt samarbete mellan våra anläggningar och på KMA-avdelningen jobbar vi systematiskt med att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Vi utvärderar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön via riskbedömningar, skyddsronder, rapporteringar och samtal på våra anläggningar. Detta för att skapa en så trivsam och säker arbetsplats som möjligt. Vi deltar även i vissa utvecklingsprojekt ihop med forskningsinstitut för att ligga i branschens framkant.

Beslut vägs noga mot miljökonsekvenser innan genomförande och miljöfrågor är en självklar del av vår vardag, i stort och smått. Vår syn på långsiktig hållbarhet tar sig många uttryck: utvinning av råvaror och produktion så nära slutkonsumenten som möjligt, återvinning av både material och värme i produktionen, mångmiljoninvesteringar i miljövänliga logistiklösningar med egna tåg och mycket mer.

Vi är medvetna om vår verksamhets miljöpåverkan och arbetar systematiskt med bl.a. miljömål och utvecklingsprojekt för att minska denna. Miljöfrågor integreras med våra leverantörer och samarbetspartners. Så får vi fram kvalitetsprodukter med lång livslängd och minsta möjliga
miljöpåverkan över hela livscykeln.

Kvalitet

Produkterna tillverkas och kontrolleras enligt gällande standarder. Varje medarbetare bidrar till vår kvalitet och att skapa nöjda kunder. Allt arbete ska utgå från att man gör rätt från början, angriper eventuella brister där de uppstår och löser problemet långsiktigt så att det inte uppkommer igen.

Råvaror

Produkterna består främst av cement, sand, grus, granit och vatten. Cementen kommer i huvudsak från Cementa, som är en av världens ledande cementtillverkare med ett stort hållbarhetsfokus. Vi har samarbetet sedan starten 1960! Sand, grus och granit hämtas i närliggande täkter för korta transporter och vattnet till våra anläggningar kommer främst från egna brunnar. Överskottsmaterial och rengöringsvatten återanvänds i produktionen.

Certifikat och miljöbedömningssystem

Benders var år 1999 först i Sverige med att miljöcertifiera en takpanne-fabrik enligt ISO 14001. Produkterna är registrerade och bedömda i de miljöbedömningssystem som finns i Sverige; BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen.

Benders Byggsystem är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Produkterna finns registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen. Vi har erfarenhet av projekt som skall certifieras t.ex. inom LEED, BREEAM, Svanen och Miljöbyggnad.

Ecoline

Många av våra produkter kan fås i Ecoline-utförande med tillsats av titandioxid, som omvandlar skadliga kvävedioxider i luften under hela produktens livslängd.

Färgen

All färg tillverkas av oss själva för bästa miljökontroll.

Klimatklivet

Benders deltar i Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet som syftar till att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Bland annat har fabriken i Strängnäs bytt värmeanläggning från oljepannor till träpelletspannor som minskar växthusgasutsläppen från fabriken.

Retur

Alla lastpallar som våra produkter paketeras på är returpallar som återanvänds.

Etiska krav

Benders lägger stor vikt vid att säkerställa att våra leverantörer, av både råmaterial och handelsvaror, följer vår Code of Conduct, arbetar på ett etiskt korrekt sätt och följer internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsredovisning

I Benders hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur vi arbetar med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.