Materialgaranti egenproducerade produkter

Med Benders egenproducerade produkter inom mark, natursten och infrastruktur medföljer en materialgaranti som gäller inom Sverige, enligt fastställda regler i produktens standard och dess tillämpning, under 10 år räknat från inköpsdatum.

Garanti gäller ursprungliga produktionsfel på egenproducerade produkter som har en gällande SS-EN standard. Garanti gäller dock ej då ytorna frekvent har utsatts för tösalter.

Garanti omfattar kostnadsfri leverans av ersättningsprodukter, i den omfattning som produkten kan påvisas ej uppfylla, vid tillverkningen då gällande standard och/eller vilklor enligt nedan, till den plats i Sverige där det reklamerade produkten levererats.

Garanti omfattar ej annat såsom exempelvis färg, kalkutfällningar eller andra optiska förändringar, eller fel som uppkommit efter det att varan lämnat tillverkningen, t.ex. vid transport, felaktig lagring, ovarsam hantering, felaktigt montage eller liknande.

Garanti gäller förutsatt att:

  • Produkten monterats i enlighet med Benders Sverige AB, vid montagetillfället gällande monteringsanvisningar.
  • Garantikrav framställs till Benders Sverige AB inom skälig tid. Dock senast 1 månad efter upptäckt av felet.
  • Faktura, kvitto eller annan handling uppvisas som utvisar inköpsdatum.
  • Benders Sverige AB getts tillfälle att besiktiga ytorna där de reklamerade produkterna finns.

Garanti gäller inte:

  • Skada vilken är att hänföra till Force Majeure.
  • Olyckor/skador vilka uppkommit p.g.a. exempelvis belastning över de referensvärden som angetts i standarden eller i våra anvisningar.
  • Skada på grund av bristande underhåll.
  • Eventuella följdskador.

Materialgaranti kan ej göras gällande mot återförsäljare eller annat mellanliggande led som säljer produkter från Benders Sverige AB. Garantianspråk gällande materialfel skall alltid ställas direkt till Benders Sverige AB.

Ladda ner garantisedel för egenproducerade produkter 10 år. (PDF-dokument, 712 kB)