Året var 1926

Redan 1926 grundades Bohusläns Kooperativa Stenindustri som idag ägs av Benders. Kooperativet blev tidigt en dominerande aktör inom den bohuslänska stenindustrin med fokus på det manuella hantverket. Berget har alltid krävt ett erfaret och respektfullt handlag för att ge sitt allra bästa och än idag är det graniten som talar om för stenhuggaren var mejseln ska sättas.

Sommaren 1926 var Sverige drabbat av en värmebölja utan motstycke och ledde Europas temperaturliga. Rykten hade börjat florera att SKF skulle starta en automobilfabrik på Hisingen under det latinska namnet Volvo. Stenhuggaren Henning Carlsson tänkte att namnet var lite väl högfärdigt när han gick mot den lilla baracken på Hovenäset, men gladdes samtidigt åt att 1926 sannolikt skulle ha två skäl att få en plats i historieböckerna.

Henning steg in på det lilla kontoret. När han tio minuter senare kom ut igen torkade han pannan med näsduken och tittade ner på papperet i handen. ”Andelsbevis uti Andelsföreningen Bohusläns Kooperativa Stenindustri” var ord som förpliktigade. Samtidigt sköljde glädje och lättnad genom kroppen. Det är nu det börjar tänkte han, full av nyvunnen energi och styrde stegen mot stenbrottet för att möta sina blivande delägarbröder.

Det hårda guldets dragningskraft

Bohus Malmön, där ett av de första större stenhuggerierna startades redan 1842, hade blivit ett epicentrum för landets stenindustri och Henning och hans kollegor hade länge arbetat för de stora stenbolagen som etablerat sig i norra Bohuslän. Bolagens snabba tillväxt i området under 1900-talets första decennier berodde på den goda tillgången på sten och inte minst bohusgranitens unika sammansättning, klyv- och formbarhet. Dessutom låg naturtillgångarna precis intill kusten vilket gav ypperliga fördelar vid export. Efterfrågan tycktes aldrig dö ut och från hela landet strömmade arbetskraften till, lockade av möjligheter till sysselsättning.

Ur kaos skapas gemenskap

Efter decennier med blomstrande affärer kom första världskriget. Stenindustrin som var beroende av sin export lamslogs fullständigt. Kriget tog slut, men dess efterdyningar med sina ekonomiska toppar och dalar ledde till kaos. Stenbolagen anställde och avskedade helt godtyckligt och strejker, varsel och konflikter avlöste varandra. Till slut fick de anställda nog. Henning och hans handlingskraftiga stenhuggarkollegor beslöt sig för att starta eget. Men ägandet skulle vara gemensamt och driften skulle vara en kollektiv angelägenhet.

Kooperativet såg dagens ljus i början av augusti 1926 och gjorde sig snabbt ett namn som en kompetent, arbetsför och stabil leverantör av bohusgranit. Nya avdelningar inom kooperativet växte upp längs kusten och de etablerade bolagen kunde inte längre blunda för arbetarkooperativet från Hovenäset. Som det skulle visa sig, överlevde kooperativet så småningom de allra flesta av stenbolagen.

Att utvecklas med känsla

Från 1926 till slutet av 40-talet bedrevs stenhuggeriet framgångsrikt med enkla maskinella hjälpmedel i små brott. Under 50- och 60-talet följde en period av stark teknologisk utveckling då bland annat den revolutionerande jetbränningsmetoden importerades från USA. Andra halvan av 90-talet kännetecknades av nästa stora uppgradering då närmare 60 miljoner kronor investerades i en ny maskinpark och produktutveckling mm.

I takt med att verksamheten genererade överskott kunde nya enheter förvärvas. Ävja stenbrott köptes 1965 och flerdubblade uttagsmöjligheterna. Näsinge införlivades 1986 och Skärholmen tillkom 1998 och begåvade kooperativet med extra hög precision och kvalitet i förädlingen. Fabriken i Rabbalshede köptes 2007 och tillförde både produktionskapacitet och kunskapskapital. Dotterbolaget Bohusgranit AB startades sedan som ännu ett tillskott i kooperativet och blev ansvarigt för dess verksamhet gentemot konsumentmarknaden.

Sedan sommaren 2012 är Bohusgranit en del av den familjeägda Benderskoncernen, som är Sveriges ledande producent av mark- och takprodukter med ett brett återförsäljarnät över hela Norden. Benders alla verksamheter präglas av långsiktighet, kvalitetsmedvetande och lyhördhet för kundernas önskemål – samma principer som väglett den bohuslänska stenproduktionen under alla år.

Snart har 90 år gått sedan Henning och hans delägarbröder fick idén om en gemensamt ägd stenindustri. Oavsett teknologisk utveckling, investeringar, produktutveckling och ägarbyte är det fortfarande i stenhuggarens hand den exakta kunskapen sitter. Det är när erfarna händer känner sig fram över en nyklyven yta och konstaterar var stenen har bestämt att mejseln ska sättas, som föremålets slutresultat avgörs. Nu precis som då.